صدور کارت شناسایی ملی

 

با توجه به اینکه در آینده نزدیک انجام بسیاری از امور هموطنان عزیز با ارائه کارت ملی میسر میگردد خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به درخواست کارت ملی جهت خود و فرزندان بالای 15 سال اقدام نمایند. کارت شناسائی ملی ويژه کليه اتباع ايرانی مقيم خارج از کشور که بسن 15 سالگی رسيده اند ميباشد

مدت اعتبار این کارت 7 سال بوده و در شرایط زیر و در صورت درخواست متقاضی صادر میگردد

الف- درخواست صدور اولين کارت

ب-درخواست تجدید کارت در شرایط زیر

- تغيير مشخصات در شناسنامه دارنده

- تغيير نشانی دارنده کارت در ايران

- مفقود شدن

- مستعمل شدن

- پايان مدت اعتبار 7 سال

مدارک لازم

فرم تکميل شده شماره 14 برای صدور اولين کارت شناسائی ملی

اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن به همراه اصل گذرنامه معتبر ایرانی

سه قطعه عکس جديد 4×3 تمام رخ، غيرفوری، غيربرقی، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد( پاسپورت سايز) که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد

چک money order در وجه سفارت جمهوری اسلامی ایران


در خصوص مبلغ چک به جدول تعرفه ها رجوع شود


يک پاكت سفارشی برای برگشت اصل مدارک که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد

توضيحات

اصل شناسنامه شما که برای بررسی و تطابق دريافت ميشود تا هنگام دريافت پاسخ از مرکز نزد بخش کنسولی باقی ميماند. در صورت نياز فوری به اين مدارک بايد يک پاکت برگشت اضافه با پست سفارشی نيز پيوست مدارک شود

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا
25 Culgoa Circuit
O'Malley ACT 2606
tel:(02) 6290 2423,21
Fax:(02) 6290 2431
http://www.embassyiran.org.au/webpages/fars/print/1p.htm